Online Shopping: frezyderm power health
Loading...

ΣΥΜΒΑΣΗ PHARMACYDEAL ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

1.Οι υπηρεσίες «pharmacydeal.gr» (εφεξής «Υπηρεσίες») παρέχονται μόνο σε φαρμακεία και δεν διατίθενται σε ιδιώτες, διατίθενται δε μόνο μια φορά ανά πελάτη.

2.Ο Πελάτης δηλώνει ότι δεν δραστηριοποιείται σε τομείς άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικούς της pharmacydeal( όπως πληροφορικής, υπηρεσίες φαρμακείου ηλεκτρονικά κλπ.) και ότι η προβολή-διαφήμιση των δραστηριοτήτων του επιτρέπονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Ο Πελάτης δηλώνει επιπλέον ότι λειτουργεί επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα αυτής στην Ελλάδα την οποία εκπροσωπεί νομίμως.

3.Ο Πελάτης, εγγραφόμενος στο «pharmacydeal.gr», παρέχει τη συγκατάθεσή του και εξουσιοδότηση στην pharmacydeal για την προβολή του ονόματος και των σελίδων του e-shop του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η WEB-W επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των συμμετεχόντων .Ο Πελάτης παρέχει αυτοδικαίως στην WEB-W τη συναίνεσή του για την από την WEB-W δωρεάν χρήση των σχετικών προϊόντων διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία ο Πελάτης εγγυάται ότι είναι δικά του και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.


2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «pharmacydeal.gr»


3. ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


4. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η δηλώνει ότι δεν παραχωρεί το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του δικτύου του στον Πελάτη.

2.Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών ή των στοιχείων που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο από την pharmacydeal παραμένουν πάντοτε στην pharmacydeal.

3.Η pharmacydeal δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ορθότητα, ακρίβεια ή την καταλληλότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο Πελάτης μέσα από το δίκτυο του. Ομοίως δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση του δικτύου του.

4. Η pharmacydeal δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη του μέσω Δικτύου Internet ή το περιεχόμενο των μηνυμάτων που λαμβάνουν.

5. Η pharmacydeal ουδεμία εγγύηση παρέχει όσον αφορά την εμπορικότητα, καταλληλότητα, αδιάλειπτη διαθεσιμότητα, χρήση ή την ασφάλεια των υπηρεσιών της. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή στοιχείων, μηνυμάτων και εν γένει περιεχομένου που οφείλεται είτε σε πλημμελή λειτουργία ή απώλεια χρήσης ή διακοπή των υπηρεσιών είτε στον ίδιο τον Πελάτη ή στους χρήστες του δικτύου είτε σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Η pharmacydeal δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Πελάτης ή τρίτος.


5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ pharmacydeal

1. H pharmacydeal υποχρεούται να ενεργοποιεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από το αίτημα ενεργοποίησης (εγγραφή) του Πελάτη τα στοιχεία που επιτρέπουν στον Πελάτη την χρήση των Υπηρεσιών.

2. Η pharmacydeal καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου και υποχρεούται να προβαίνει σε αποκατάσταση τυχόν βλαβών. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή άλλου σοβαρού τεχνικού προβλήματος του Δικτύου, εφόσον το πρόβλημα στην παρεχόμενη υπηρεσία διαρκέσει αθροιστικά πάνω από (15) ημέρες το τρίμηνο γίνεται κατά την κρίση της pharmacydeal είτε ανάλογη παράταση χρόνου παροχής των Υπηρεσιών είτε πίστωση στον επόμενο λογαριασμό του Πελάτη με το ποσό που αναλογεί σε όλες τις ημέρες βλάβης. Πέραν της ανωτέρω η pharmacydeal ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον Πελάτη.

3.Η pharmacydeal δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου του καθώς και περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που απέκτησε από τον Πελάτη.

4.Η pharmacydeal διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, τους όρους σύνδεσης στο δίκτυο του και τον τιμοκατάλογο της. πελάτης ενημερώνεται μέσα από το website της.


6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

1.Ο Πελάτης δεσμεύεται να κάνει καλή χρήση των υπηρεσιών και του δικτύου της pharmacydeal σύμφωνα με την παρούσα και το νόμο, τους όρους χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά καθώς και τις οδηγίες της pharmacydeal.

2.Ο Πελάτης δε δικαιούται να μεταπωλεί τις Υπηρεσίες και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει και δημοσιοποιούνται μέσα από τις Υπηρεσίες.

3.Ο Πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (chatnotificationmail) που αποστέλλει ο ίδιος τα οποία θα πρέπει να περιέχουν σαφείς ενδείξεις της ταυτότητας του αποστολέα και του εμπορικού σκοπού του μηνύματος.

4.Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την pharmacydeal για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων του.

5.Ο Πελάτης συνδρομής υποχρεούται να είναι ακόλουθος με τους λογαριασμούς και τις εν γένει οφειλές του προς την pharmacydeal, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

6.O Πελάτης συνδρομής Τ154 839 V.I.P υποχρεούται να καταχωρεί στις ειδικές κατηγορίες «Χειροποίητα Φαρμακείων V.I.P - Exclusive» μόνο σκευάσματα δικής του παραγωγής και δημιουργίας με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις τους.

7.Κάθε συνδρομή V.I.P – Exclusive μπορεί να φιλοξενήσει-καταχωρήσει μέχρι και τριακόσια (300) προϊόντα.


7. ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ

Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων της παρούσας, σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβεί οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας ή οποιονδήποτε όρο της παρούσας ή/και θέτει σε κίνδυνο καθ' οιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια και εν γένει τη λειτουργία του δικτύου της pharmacydeal, του Internet ή/και των Υπηρεσιών ή/ και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της pharmacydeal η τελευταία δικαιούται να διακόψει, αζημίως για την ίδια, άμεσα, προσωρινά ή οριστικά (καταγγέλλοντας, στην δεύτερη περίπτωση την σύμβαση, άρθρο 10) την πρόσβαση του Πελάτη στο δίκτυο ή/και την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή κάθε προπληρωθέν από τον πελάτη ποσό καταπίπτει υπέρ της pharmacydeal, ως ποινική ρήτρα για την μη τήρηση των όρων της παρούσας. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει μόνον, εγγράφως και αιτιολογημένα, επανασύνδεση, η οποία επαφίεται στην κρίση της pharmacydeal.


8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εφόσον τυχόν υποπέσουν στην αντίληψή της η pharmacydeal διατηρεί το δικαίωμα, αζημίως για την ίδια, να αφαιρεί ή διαγράφει άμεσα, μερικά ή ολικά, εγγραφές, φωτογραφίες, δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εν γένει περιεχόμενο, που κατά την κρίση της είναι υβριστικό, ανήθικο, απειλητικό και έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τους νομούς που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, το δίκτυο Internet, τον ανταγωνισμό, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, ή/ και που προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τη δημόσια αιδώ και εν γένει συνιστά «κακή χρήση».

2. Ο Πελάτης υποχρεούται να μην διαθέτει στο Δίκτυο www.pharmacydeal.gr ή μέσω αυτού, περιεχόμενο (στοιχεία, δεδομένα ή πληροφορίες που τοποθετήθηκαν από τους χρήστες του Internet και είναι προσβάσιμα από τους χρήστες του Internet), το οποίο δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε, ζημία στην pharmacydeal ή και σε τρίτους.


9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.  Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος www.pharmacydeal.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

2. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

3. Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. 

4. Η εταιρεία παρέχει μονάχα την δικτυακή πύλη πρόσβασης στα φαρμακεία που είναι εγγεγραμμένα σε αυτή. Ο Πελάτης ( Φαρμακείο) διενεργεί τις συναλλαγές του χωρίς παρέμβαση σε αυτές από την Εταιρεία και είναι απόλυτα υπεύθυνος έναντι των χρηστών - πελατών.


10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο Πελάτης αποδέχεται τις τιμές και τον τρόπο πληρωμής της pharmacydeal, που εκάστοτε εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο της pharmacydeal και υποχρεούται να καταβάλλει την, συμφωνά και με την παρούσα, τιμή των υπηρεσιών που έχει επιλέξει.

2.H pharmacydeal χρεώνει τον Πελάτη σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο και με τους όρους πληρωμής που αναφέρονται σε αυτόν οι δε τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Τα τιμολόγια ή οι λογαριασμοί εξοφλούνται μέσα στην προθεσμία που αναφέρουν, αποτελούν δε απόδειξη της οφειλής του Πελάτη προς την pharmacydeal. Εάν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει την οφειλή του εμπρόθεσμα, θα επιβαρύνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας καθώς και τα έξοδα (λειτουργικά, δικαστικά ή άλλα) στα οποία τυχόν υποβληθεί ο pharmacydeal για την είσπραξη της οφειλής. Σε περίπτωση μη εξόφλησης η pharmacydeal δικαιούται για τους παραπάνω λόγους να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες της. Για την επαναφορά των Υπηρεσιών ο Πελάτης πρέπει να έχει εξοφλήσει κάθε οφειλή του προς την pharmacydeal.

3. Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα εκδιδόμενα από την pharmacydeal νόμιμα παραστατικά, λογαριασμοί ή τιμολόγια ή η καρτέλα πελάτη, αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του Πελάτη προς την pharmacydeal καθώς και της λήψης από αυτόν των υπηρεσιών της παρούσας. Με την παρέλευση της αναφερόμενης στα εν λόγω παραστατικά προθεσμίας εξόφλησης, αυτά καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και η pharmacydeal διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την είσπραξή τους δικαστικά με κάθε νόμιμο μέσο ακόμη και με την έκδοση διαταγής πληρωμής.


11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ/ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1.Η pharmacydeal δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας και γενικότερα γεγονότος εκτός του πεδίου ελέγχου του, καθώς και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων τους.

2.Σε καμία περίπτωση η pharmacydeal δεν θα υποχρεούται σε αποζημίωση για τυχόν έμμεσες ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του Πελάτη, όπως ενδεικτικά μειωμένο ή απολεσθέν εισόδημα, σύμβαση που δεν καταρτίστηκε ή ματαιώθηκε κ.λ.π., που μπορεί να προκύψουν κατά ή από τη χρήση του δικτύου ή των Υπηρεσιών.


12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύπτει από τη Σύμβαση και θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή και την ερμηνεία της ως και τις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή, συμφωνείται ότι αρμόδια είναι, αποκλειστικά, τα Δικαστήρια της Αθήνας, που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.


13. ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την εκτέλεση των συμβάσεών του με τους πελάτες του, η pharmacydeal τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των πελατών του. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι οι Εμπορικοί Συνεργάτες της WEBπου μεσολαβούν για τη σύναψή της σύμβασης και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ή άλλοι τρίτοι μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε πελάτη. Ο Πελάτης με την παρούσα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα τύχουν επεξεργασίας από την pharmacydeal και θα καταχωρηθούν στο ανωτέρω Αρχείο του. Ο Πελάτης έχει τα δικαιώματα αντίρρησης και ενημέρωσης που προβλέπουν τα άρθρα 11 εως 13 του Ν. 2472/97 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματος και έναντι της καταβολής του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του Ν.2472/97 ποσού).


Copyright ©2024 Pharmacydeal.gr All Rights Reserved.

Ο Λογαριασμος μου

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, παρακαλούμε συνδεθείτε εδώ

Ξέχασες τον κωδικό σου;
Εγγραφή
Μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα το δικό σας λογαριασμό και να παρακολουθείτε τις παραγγελίες σας.